Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 trọng điểm năm học 2021-2022

Chủ nhật - 04/07/2021 10:58
Phòng Giáo dục và Ðào tạo thông báo tuyển sinh vào các lớp 6 trọng điểm trường THCS Hoàng Xuân Hãn năm học 2021 - 2022 như sau:
 
 UBND HUYỆN ĐỨC THỌ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         PHÒNG GD - ĐT                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
Số: 393/PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6         Đức Thọ, ngày  05  tháng 7 năm 2021
        trọng điểm Trường THCS
Hoàng Xuân Hãn năm học 2021-2022      Kính gửi:  Các trường TH, THCS trong toàn huyện.

      Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Văn bản số 03/VBHN-BGTĐ ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT ban hành Thông tư ban hành  Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
      Căn cứ Công văn số 668/SGDĐT-GDPT, ngày 20/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;
      Căn cứ Kế hoạch số 2777/QĐ-UBND, ngày 18/5/2021 của UBND huyện về  tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Đức Thọ;
      Phòng Giáo dục và Ðào tạo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 trọng điểm trường THCS Hoàng Xuân Hãn năm học 2021 - 2022 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
      Số lớp: 03 lớp, không quá 105 học sinh.
2.  Đối tượng tuyển sinh
      Tất cả những học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học có độ tuổi được quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học (ban hành theo theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ) đã nộp hồ sơ tuyển sinh theo Công văn số 311/TB-PGDĐT-THCS ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, không thuộc đối tượng F0, F1, F2 tại thời điểm ngày 07/7/2021, được cấp có thẩm quyền xác định.
3. Địa bàn tuyển sinh
      - Đối với trường tiểu học Tùng Ảnh, số lượng tuyển sinh vào các lớp trọng điểm không vượt  quá 35% số học sinh  lớp 5 năm học 2020-2021 của trường. Trường hợp số lượng học sinh chưa cân đối giữa các lớp trọng điểm và các lớp đại trà, Phòng sẽ căn cứ thực tế để hướng dẫn điều chỉnh.
      - Đối với các trường tiểu học thuộc địa bàn Thị Trấn số lượng tuyển sinh vào các lớp trọng điểm không vượt quá 20% tổng số học sinh lớp 5 năm học 2020-2021  của các trường;
      - Các trường còn lại, số lượng tuyển sinh vào các lớp trọng điểm không vượt quá 15% số học sinh lớp 5 năm học 2020-2021 của  mỗi trường.
4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.
4.1. Bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh
      - Tổ chức cho học sinh làm 01 bài kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh), năng lực tính toán theo yêu cầu của chương trình giáo dục tiểu học hiện hành.
      - Thời gian làm bài 60 phút;
      - Hình thức: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận;
      - Bài kiểm tra chấm theo thang điểm 10, lấy đến 2 chữ số thập phân.
4.2. Hồ sơ tuyển sinh
      - Đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 trọng điểm trường THCS Hoàng Xuân Hãn (theo mẫu);
      - Bản chính học bạ tiểu học, giấy chứng nhận HTCT tiểu học;
      - Bản sao giấy khai sinh.
      - Các loại giấy chứng nhận đạt giải trong các cuộc thi, giao lưu cấp huyện trở lên bao gồm (Văn hay chữ đẹp; điền kinh, thể thao; sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng; tuổi thơ khám phá; Tin học trẻ) của năm học 2020 - 2021 (nhận bản phô tô sau khi đối chiếu gốc).
5.  Cách tính điểm xét tuyển
      Điểm xét tuyển = (a +b) : 2 + (c x 3).
      Trong đó: a, b lần lượt là điểm kiểm tra định kỳ cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt ở lớp 5 (năm học 2020 – 2021) được ghi bằng điểm số trong học bạ; c là điểm bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.
6.  Nguyên tắc xét tuyển
      Học sinh trúng tuyển là những học sinh đạt điểm xét tuyển theo thứ tự từ điểm cao đến điểm thấp cho đến hết chỉ tiêu được giao và đảm bảo không quá tỉ lệ phần trăm theo địa bàn tuyển sinh ở mục 3. Trong trường hợp nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét theo thứ tự ưu tiên sau:
      - Con liệt sỹ; con thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
      - Căn cứ vào kết quả bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh, học sinh nào có bài kiểm tra đánh giá năng lực đạt điểm cao hơn thì sẽ lấy trước.
      - Kết quả của các cuộc thi, giao lưu ở lớp 5 (Văn hay chữ đẹp; điền kinh, thể thao; sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng; tuổi thơ khám phá; tin học trẻ) được tổ chức cả ba cấp huyện, tỉnh, và toàn quốc (do Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức), học sinh nào có giải cấp cao hơn, giải cao hơn thì lấy trước (không tính giải đồng đội);
      - Căn cứ vào điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn Toán, Tiếng Việt được ghi trong học bạ ở lớp 4, học sinh nào có tổng điểm các môn Toán, Tiếng Việt cao hơn thì sẽ lấy trước;
      - Căn cứ vào điểm kiểm tra định kỳ các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý ghi trong học bạ lớp 5, học sinh nào có tổng điểm các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý cao hơn thì sẽ lấy trước;
      - Căn cứ vào điểm kiểm tra định kỳ các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý ghi trong học bạ lớp 4, học sinh nào có tổng điểm các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý cao hơn thì  sẽ lấy trước.
      - Trường hợp đã xét hết các điều kiện nhưng vẫn cùng điểm, căn cứ vào  tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, Tiếng Việt ghi trong học bạ  lớp 3 để xét tuyển.
7. Lịch tuyển sinh và thông báo kết quả.
      - Ngày làm bài kiểm tra năng lực: 9/7/2021 từ 8h tại trường THCS Hoàng Xuân Hãn và trường THCS Yên Trấn (Học sinh có mặt tại trường thi lúc 7h để đo thân nhiệt và làm các thủ tục vào phòng thi theo quy định);
      - Công bố  điểm thi: trước ngày 15/7/2021;
      - Nhận đơn phúc khảo: Chậm nhất 02 ngày kể từ khi công bố điểm thi. Trường THCS Hoàng Xuân Hãn nhận và nộp về Phòng trong ngày cuối hạn nhận đơn.
      - Công bố kết quả phúc khảo, trả hồ sơ về trường: Trước ngày  22/7/2021;
      - Hội đồng tuyển sinh lớp 6 trọng điểm  trường THCS Hoàng Xuân Hãn đề xuất danh sách trúng tuyển theo Công văn theo hướng dẫn: Trước ngày 25/7/2021.
      - Duyệt kết quả tuyển sinh: từ 7 giờ 30 phút, ngày 30/7/2021; Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT;Thành phần: Hội đồng tuyển sinh Phòng GDĐT; Chủ tịch, Thư ký Hội đồng tuyển sinh trường THCS Hoàng Xuân Hãn;
      - Hồ sơ duyệt tại Phòng gồm: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Biên bản tuyển sinh (có đầy đủ chữ ký của các thành viên); Danh sách học sinh được tuyển vào lớp 6 trọng điểm năm học 2021-2022 (theo mẫu đính kèm, làm thành 03 bộ, đóng bìa cứng). Học bạ tiểu học; bản gốc giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); danh sách học sinh không trúng tuyển.
      Lưu ý: Những trường hợp sau không được xét tuyển: thay trang; sửa điểm sai quy chế; lệch điểm trong học bạ và trong sổ ghi điểm; những bất thường khác trong hồ sơ.
      - Ngày 02/8/2021: Trường THCS Hoàng Xuân Hãn niêm yết danh sách trúng tuyển vào các  lớp trọng điểm, công khai tại trường; trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển;
      - Ngày 3/8/2021: Trường THCS Hoàng Xuân Hãn hoàn thành phân lớp, niêm yết danh sách theo lớp công khai tại trường, nộp danh sách phân lớp về Phòng.
8. Phúc khảo bài thi kiểm tra năng lực
      Sau khi công bố điểm thi, chậm nhất 02 ngày, học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi phải nộp đơn xin phúc khảo (Trường THCS Hoàng Xuân Hãn nhận và nộp về Phòng). Trong đơn ghi rõ là có nguyện vọng chấm lại phân môn nào (Toán, Tiếng Việt hay Tiếng Anh)  và có xác nhận cùa Hiệu trưởng trường tiểu học nơi học sinh đã học lớp 5.
9. Trách nhiệm của trường THCS Hoàng Xuân Hãn
      - Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6 trọng điểm, Hội đồng tuyển sinh của trường đề xuất danh sách trúng tuyển; Sau khi kết quả tuyển sinh được phê duyệt, trường niêm yết công khai học sinh trúng tuyển; Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo để xây dựng phương án phân lớp và niêm yết công khai danh sách phân lớp tại bảng tin trường theo kế hoạch. Việc phân lớp phải đảm bảo giữa các lớp trọng điểm trong khối 6 không lệch nhau quá 01 em;
      - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh;
      - Phối hợp với địa phương thông báo trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn và các hình thức thông tin khác để học sinh, phụ huynh trên địa bàn tuyển sinh biết chủ trương và kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trọng điểm năm học 2021-2022.
      - Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về tuyển sinh theo thẩm quyền; lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.
      Trên đây là một số hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào lớp 6 trọng điểm năm học 2021 2022. Phòng yêu cầu hiệu trưởng các trường TH, THCS triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần báo cáo kịp thời về Phòng (qua bộ phận chuyên môn THCS) để được hướng dẫn, giải quyết./.
       
                                                                              KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                         (Đã ký)
                                                                            Nguyễn Thế Việt
                                            Phòng thi và Số báo danh

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay8,003
  • Tháng hiện tại316,416
  • Tổng lượt truy cập9,939,081
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây